Hà Nội

Xử lý dứt điểm các tồn tại, đạt mục tiêu 100% công ty nông, lâm nghiệp kinh doanh có lãi

29-06-2021 11:13 AM | Thời sự

SKĐS - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% công ty nông, lâm nghiệp được xử lý dứt điểm các tồn tại về tài chính, đất đai và kinh doanh có lãi.

Theo đó, kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% công ty nông, lâm nghiệp được xử lý dứt điểm các tồn tại về tài chính, đất đai và kinh doanh có lãi; đạt được tiêu chí phổ biến về quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước được giao, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW, trong đó bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết và Kết luận của Bộ Chính trị.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cũng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới, phát triển hiệu quả công ty nông, lâm nghiệp; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, rừng tại các công ty nông, lâm nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Bản kế hoạch có những quy định cụ thể về cơ chế, chính sách tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp. Quy định rõ về điều kiện, hình thức, tiêu chí, trình tự, nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư; phương pháp định giá tài sản góp vốn, tỷ lệ vốn góp để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Kế hoạch cũng đưa ra những giải pháp về cơ chế, chính sách phát triển để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp sau sắp xếp, sửa đổi; và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và rừng, trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước pháp luật, chỉ đạo các cấp, các ngành địa phương tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng pháp luật, hiệu quả diện tích đất giao về địa phương, không để đất vô chủ, tranh chấp, lấn chiếm, vi phạm pháp luật; quy định rõ trách nhiệm về việc lập phương án sử dụng đất bàn giao về địa phương quản lý và xử lý tài sản trên đất.


Minh Hải
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
;