Hà Nội

văn hóa nghệ thuật

'Vũ điệu kết đoàn' - tác phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc về tình đoàn kết các dân tộc

'Vũ điệu kết đoàn' - tác phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc về tình đoàn kết các dân tộc

Văn hóa – Giải trí - 28/11/2021 08:16

SKĐS - Nền văn hoá mà chúng ta xây dựng là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. "Vũ điệu kết đoàn" - tác phẩm dân ca dân vũ của bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã thực hiện được đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước về văn hóa.