Hà Nội

Vai trò quan trọng công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy và phát triển đảng tại Đảng bộ Bộ Y tế

19-12-2020 4:26 PM | Xã hội

SKĐS - Công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy và phát triển đảng luôn được Đảng ủy Bộ Y tế coi trọng và làm tốt, triển khai thực hiện có hiệu quả, sâu rộng tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ Y tế.

Quy hoạch cán bộ cấp ủy và phát triển đảng

Hiện nay, Đảng bộ Bộ Y tế có 32 tổ chức đảng trực thuộc với trên 1000 đảng viên; đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Y tế hầu hết làm công tác tham mưu, quản lý ở cấp chiến lược về lĩnh vực y tế, được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn và lý luận cao, có lập trường tư tưởng vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác.

Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ Y tế luôn xác định công tác xây dựng Đảng có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Từ đó, công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy được quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch số 141-KH/ĐU ngày 02/6/2017 triển khai công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy của Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Bộ, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc đã triểm khai công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 của đơn vị mình, kết quả, hầu hết các đảng bộ, chi bộ đã xây dựng được danh sách quy hoạch cấp ủy, bí thư, phó bí thư cấp ủy và đã được Đảng ủy Bộ phê duyệt.

Qua thực tế công tác, đặc biệt là thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp đã chứng minh công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị phương án nhân sự cấp ủy khóa mới. Căn cứ vào danh sách quy hoạch cấp ủy đã được phê duyệt, các cấp ủy xây dựng phương án nhân sự khóa mới theo đúng quy định, chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy, Đảng ủy Bộ cũng đặc biệt quan tâm tới công tác phát triển đảng viên mới. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Bộ đã quan tâm chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên. Hằng năm, Ban Tổ chức đã trình, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ xem xét, kết nạp từ 35 - 40 đảng viên mới.

Đảng ủy Bộ thường xuyên lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường giáo dục đoàn viên, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Từ đó, giúp các tổ chức đoàn thể thực hiện việc giới thiệu quần chúng ưu tú để phát triển đảng. Công tác kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Đại hội chi bộ Vụ Pháp chế đã bầu chọn được các đại biểu xứng đáng vào Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2022Đại hội chi bộ Vụ Pháp chế đã bầu chọn được các đại biểu xứng đáng vào Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đề xuất, kiến nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực tế công tác, Ban Tổ chức Đảng ủy nhận thấy, công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy và công tác phát triển đảng viên mới còn một số hạn chế, bất cập. Đó là:

Công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy ở một số đơn vị còn chưa được chú trọng; việc rà soát, bổ sung quy hoạch chưa được quan tâm. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác nhân sự cấp ủy phục vụ đại hội đảng các cấp.

Cấp ủy tại một số đơn vị thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ còn chưa đúng quy định, dẫn tới cán bộ, đảng viên trong đơn vị không đồng tình, ủng hộ.

Công tác phát triển đảng tại một số đảng uỷ, chi uỷ còn hạn chế, chưa quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập, Ban Tổ chức Đảng ủy đề xuất: Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung nghiên cứu thực hiện các giải pháp sau:

Đảng ủy Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Trung ương Đảng và của Đảng ủy Khối, đặc biệt là các văn bản về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng và có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội.

Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ của Đảng uỷ Bộ và các đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc sau Đại hội Đảng các cấp, quan tâm rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp uỷ, gắn quy hoạch cấp uỷ với đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, sử dụng và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ngay sau đại hội, cấp uỷ các cấp cần xây dựng chương trình công tác của cấp uỷ toàn khoá, hoàn thiện ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ các cấp; xây dựng Quy chế phối hợp với chính quyền, đoàn thể. Tổ chức đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên đúng quy định; quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, phân công giúp đỡ, tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu vào Đảng; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quốc gia, bảo vệ cán bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, đặc biệt chú trọng tới các nội dung về công tác bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.


PV (Trích tham luận của Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Y tế tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH