Tuần này, Quốc hội thảo luận những vấn đề "nóng" gì?

27-05-2019 7:42 AM | Xã hội

SKĐS - Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, trong tuần này, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Ngày hôm nay (27/5), Quốc hội sẽ nghe Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Phiên họp sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Ngày 28/5, Quốc hội sẽ nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Sau đó các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Chiều 28/5, Quốc hội sẽ nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); Tờ trình về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Báo cáo thẩm tra dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ngay sau đó, các đại biểu thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Chương trình dự kiến ngày 29/5, các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Ảnh: Quochoi.vn

Buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật Thư viện; Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thư viện; Tờ trình về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); Tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Báo cáo thuyết minh Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Báo cáo thẩm tra về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Thư viện.

Ngày 30/5, trong phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp, các đại biểu thảo luận ở hội trường về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019 (kết hợp thảo luận các nội dung về: việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công; kết quả kiểm điểm và xử lý trách nhiệm trong việc để xảy ra các vi phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước); Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Việc bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngày 31/5, trong phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp, các đại biểu tiếp tục thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và việc bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở tổ về: Việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).


D.Hải
Ý kiến của bạn