Trường Đại học Y tế Công cộng tuyển sinh sau đại học năm 2022

17-05-2022 17:27 | Xã hội

Năm 2022 Trường Đại học Y tế công cộng tuyển sinh Tiến sĩ Y tế công cộng, Tiến sĩ Quản lý bệnh viện, Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế, Chuyên khoa I Y tế công cộng, Thạc sĩ Y tế công cộng, Thạc sĩ Quản lý bệnh viện và Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm học 2022-2023, Trường Đại học Y tế công cộng dự kiến tổ chức tuyển sinh Tiến sĩ Y tế công cộng, Tiến sĩ Quản lý bệnh viện, Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế, Chuyên khoa I Y tế công cộng, Thạc sĩ Y tế công cộng, Thạc sĩ Quản lý bệnh viện và Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học, hình thức đào tạo chính quy. (Link tổng hợp: https://dtdh.huph.edu.vn/vi/dtsdh)

Với loại hình Tiến sĩ y tế công cộng và Tiến sĩ Quản lý bệnh viện, nhà trường sẽ tổ chức xét tuyển, dự kiến tổ chức: đợt 1 từ 12-16/9/2022. Các đợt xét tuyển tiếp theo sẽ được tổ chức cho đến khi đủ chỉ tiêu. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên các kênh thông tin tuyển sinh của trường.

Với các loại hình tuyển sinh sau đại học còn lại, nhà trường sẽ tổ chức thi tuyển. Thời gian ôn thi dự kiến vào tháng 6-7/2022; thời gian thi tuyển dự kiến đợt 1 vào ngày 19-21/8/2022 (các đợt thi tuyển tiếp theo sẽ được tổ chức cho đến khi đủ chỉ tiêu. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên các kênh thông tin tuyển sinh của trường)

Đối tượng tuyển sinh và môn thi tuyển/xét tuyển cho từng loại hình được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng: Môn thi tuyển/ xét tuyển và đối tượng tuyển sinh Sau đại học của Trường Đại học Y tế công cộng năm 2022

TT

Ngành học

Môn thi tuyển/xét tuyển

Đối tượng thi tuyển

1.

Tiến sĩ Y tế công cộng

- Trình bày đề cương nghiên cứu

- Đánh giá năng lực tiếng Anh. (nếu cần)

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc thạc sĩ ngành đúng: Y tế công cộng.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc thạc sĩ ngành phù hợp (các ngành còn lại trong danh mục giáo dục đào tạo cấo IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo), hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ Quốc gia Việt nam ở các ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù theo quy định của chính phủ: phải có chứng chỉ chương trình Bổ sung kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày xét tuyển.

*Điều kiện về trình độ ngoại ngữ:

- Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

a. Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

b. Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c. Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố.

Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo qui định tại điểm c: hình thức đánh giá thông qua phỏng vấn ngắn tiếng Anh tại Hội đồng xét tuyển đầu vào để đánh giá khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

- Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài còn hạn theo qui định và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định của Trường Đại học Y tế Công cộng áp dụng cho người dự tuyển là công dân Việt Nam nêu trên.

2.

Tiến sĩ Quản lý Bệnh viện

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc thạc sĩ ngành đúng: Quản lý/Quản trị bệnh viện, Quản lý Y tế, Tổ chức và quản lý Y tế.

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc thạc sĩ ngành phù hợp (các ngành còn lại trong danh mục giáo dục đào tạo cấo IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo), hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ Quốc gia Việt nam ở các ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù theo quy định của chính phủ: phải có chứng chỉ chương trình Bổ sung kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày xét tuyển.

Điều kiện về trình độ ngoại ngữ:

- Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

a. Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

b Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c. Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo qui định tại điểm c: hình thức đánh giá thông qua phỏng vấn ngắn tiếng Anh tại Hội đồng xét tuyển đầu vào để đánh giá khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

- Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài còn hạn theo qui định và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định của Trường Đại học Y tế công cộng áp dụng cho người dự tuyển là công dân Việt Nam nêu trên.

3.

Thạc sĩ Y tế công cộng

- Dịch tễ, Sức khỏe môi trường

- Tiếng Anh *

Yêu cầu về văn bằng

- Thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành Y tế công cộng.

Thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành khác với ngành Y tế công và đã học bổ sung kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Lưu ý: Nếu thí sinh dự kiến theo học định hướng nghiên cứu (sẽ đăng ký sau khi trúng tuyển) cần tốt nghiệp đại học loại khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu. Chi tiết về Chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu và ứng dụng tham khảo tại đường link: https://dtdh.huph.edu.vn/vi/thsytcc/ctdt

4.

Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện

- Tổ chức Quản lý Y tế

- Tiếng Anh*

Yêu cầu về văn bằng

- Thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp: Tổ chức và quản lý Y tế, Quản lý/Quản trị bệnh viện.

- Thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) các ngành khác và đã học bổ sung kiến thức theo quy định chuyên ngành Quản lý Y tế do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Lưu ý: : Nếu thí sinh dự kiến theo học định hướng nghiên cứu (sẽ đăng ký sau khi trúng tuyển) cần tốt nghiệp đại học loại khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu. Chi tiết về Chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu và ứng dụng tham khảo tại đường link: https://dtdh.huph.edu.vn/vi/thsqlbv/ctdt

5.

Thạc sĩ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

-Tổ hợp môn chuyên ngành (Vi sinh – Hóa sinh – Huyết học)

- Tiếng Anh*

Yêu cầu về văn bằng:

- Thí sinh sinh đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học ngành phù hợp: ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Xét nghiệm y học.

- Thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành khác với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức theo quy định chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (bao gồm ngành sinh học, công nghệ sinh học, hóa học, công nghệ hóa học và những ngành thuộc khối ngành sức khỏe (trừ ngành phù hợp ở trên).

Lưu ý: Nếu thí sinh dự kiến theo học định hướng nghiên cứu (sẽ đăng ký sau khi trúng tuyển) cần tốt nghiệp đại học loại khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu. Chi tiết về Chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu và ứng dụng tham khảo tại đường link: https://dtdh.huph.edu.vn/vi/thsxn/ctdt

6.

Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng

-Toán thống kê

-Tổ chức Quản lý Y tế

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Y tế công cộng.

Thí sinh có bằng đại học thuộc khối ngành sức khỏe (trừ ngành Y tế công cộng) và ngành khác (trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017) phải có chứng chỉ Bổ sung kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày dự thi tuyển sinh.

Kinh nghiệm thâm niên công tác: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế tính đến ngày dự thi tuyển sinh.

7.

Chuyên khoa cấp II Tổ chức Quản lý Y tế

- Tổ chức Quản lý Y tế

- Tiếng Anh

- Về thâm niên chuyên môn để dự thi: Sau khi tốt nghiệp Chuyên khoa I ( CKI) hoặc 36 tháng sau khi tốt nghiệp đối với người có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và Bác sĩ nội trú bệnh viện (thuộc khối ngành sức khỏe)

- Về văn bằng: Những người có bằng CKI hoặc Thạc sĩ hoặc Bác sĩ nội trú thuộc khối ngành sức khỏe (trừ 3 ngành tương ứng) phải có chứng chỉ lớp Bổ sung kiến thức chuyên ngành YTCC do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày dự thi tuyển sinh.

Danh mục ngành tương ứng: Tổ chức quản lý Y tế, Quản lý bệnh viện, Y tế công cộng..

Lưu ý: * Thí sinh dự thi các chương trình thạc sĩ sẽ được miễn thi tiếng Anh nếu có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thể hiện qua các văn bằng, chứng chỉ sau:

Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng tiếng Anh;

Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đáp ứng yêu cầu tiếng Anh đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (thể hiện bằng văn bản);

Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển như sau:

TT

Ngôn ngữ

Chứng chỉ

/Văn bằng

Trình độ/Thang điểm

Tương đương Bậc 3

Tương đương Bậc 4

1

Tiếng Anh

TOEFL iBT

30 - 45

46 - 93

TOEFL ITP

450-499

IELTS

4.0 - 5.0

5.5 - 6.5

Cambridge Assessment English

B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.

Thang điểm: 140-159

B2 First/B2 Business Vantage/

Linguaskill. Thang điểm: 160-179

TOEIC

(4 kỹ năng)

Nghe: 275-399

Đọc: 275-384

Nói: 120-159

Viết: 120-149

Nghe: 400-489

Đọc: 385-454

Nói: 160-179

Viết: 150-179

Thông tin về hồ sơ, lệ phí và hình thức đăng ký dự thi được đăng tải chi tiết tại trang thông tin tuyển sinh của trường: http://tuyensinh.huph.edu.vn

Thí sinh đăng ký dự thi nộp hồ sơ qua đường bưu tiện hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng A114), Trường Đại học Y tế công cộng, 1A Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024 6266 2335.

Thí sinh có nhu cầu giải đáp về thông tin tuyển sinh vui lòng liên hệ với Trường Đại học Y tế công cộng theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ tư vấn:

- Trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng A114), Trường Đại học Y tế công cộng, 1A Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: 024 6266 2335. Email: dtsdh@huph.edu.vn

- Website: https://tuyensinh.huph.edu.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/truongdaihocytecongconghuph


PV
Ý kiến của bạn