Hà Nội

tiền hỗ trợ

2 huyện ở Nghệ An đã có báo cáo gửi Bộ Công an về hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên

2 huyện ở Nghệ An đã có báo cáo gửi Bộ Công an về hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên

Thời sự - 15/10/2021 19:29

SKĐS - Một trong hai huyện này có sự chệnh lệnh 102 triệu đồng. Do còn những hộ phát sinh, nằm ngoài danh sách nên chưa đưa vào báo cáo gửi Bộ Công an. Huyện đang rà soát tiếp những hộ này để bổ sung.