Hà Nội

Thống nhất quan điểm về công tác dân số trong tình hình mới

09-12-2017 11:06 AM | Thời sự

SKĐS - Để thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới, tại Nghị quyết số 21-NQ/TƯ, Ban Chấp hành trung ương Đảng đã thống nhất coi công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

Ban chấp hành trung ương khẳng định, dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa; tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế để bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số.

Trong tình hình mới, để đáp ứng và bắt kịp sự phát triển, chính sách dân số tiếp tục chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.


Chú trọng chất lượng dân số để đáp ứng và bắt kịp sự phát triển của xã hội.

Để khắc phục hạn chế về sự chậm đổi mới của cơ chế, chính sách trong vấn đề dân số, Nghị quyết 21 yêu cầu chính sách dân số phải bảo đảm cân bằng, hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ của mọi người dân; giữa việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi với thực thi nghiêm kỷ cương pháp luật; giữa việc mở rộng, ứng dụng các kỹ thuật mới với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Bên cạnh đó, cần tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với trọng tâm công tác dân số trong từng thời kỳ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự quản lý chuyên môn, nghiệp vụ.


Thu Lương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn