Hà Nội

thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Xã hội - 01/06/2021 09:10

SKĐS - Căn cứ Công văn số 4276/BYT-TCCB ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021.