Hà Nội

tập máy và tập ngoài trời

Đi bộ và chạy trên máy tốt hay tập ngoài trời tốt hơn?

Đi bộ và chạy trên máy tốt hay tập ngoài trời tốt hơn?

Thẩm mỹ - 09/03/2019 08:43

SKĐS - Từ trước đến nay hầu hết chúng ta đều đi bộ hay chạy ngoài trời, nhưng hiện nay, nhiều người đã tập trên máy. Câu hỏi đặt ra là tập trên máy tốt hay tập ngoài trời tốt hơn?