Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong năm 2024

08-01-2024 10:18 | Xã hội

SKĐS - Trong 12 nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ giao tại Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN 2024 nêu rõ, tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2024.

Nghị quyết nêu rõ, năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025. 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2024, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động thích ứng, linh hoạt, hành động quyết liệt, khoa học, hiệu quả, tích cực đổi mới, sáng tạo theo chủ đề "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững" với 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành.

Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong năm 2024- Ảnh 1.

2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng nêu ra 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật; Tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường năng lực nội sinh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững...

Đặc biệt, đối với nhiệm vụ về nhiệm vụ phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới nêu rõ, thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng đa chiều, bao trùm, "không để ai bị bỏ lại phía sau", bảo đảm mức sống tối thiểu và các dịch vụ xã hội cơ bản; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống lâu dài cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Rà soát, hoàn thiện chính sáchBHXH, bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng độ bao phủ và phát triển đối tượng tham gia.

Phát triển mạnh thị trường lao động, tăng cường kết nối cung - cầu lao động trên thị trường; đầu tư phát triển hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm công lập. Đẩy mạnh phát triển NƠXH, nhà ở công nhân; tập trung triển khai nhanh, hiệu quả Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030"; năm 2024 nỗ lực phấn đấu hoàn thành khoảng 130 nghìn căn hộ.

Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong năm 2024- Ảnh 2.

Tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Đáp ứng đầy đủ, kịp thời vaccine và duy trì tỷ lệ tiêm các loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng trên 90%. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính y tế, khẩn trương thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế phù hợp với khả năng chi trả của người dân, quỹ BHYT và NSNN.

Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm.

Thủ tướng: Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2024 rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vangThủ tướng: Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2024 rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang

SKĐS - Thủ tướng khẳng định, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2024 rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng XIII.


Lê Bảo
Ý kiến của bạn