Hà Nội

Sơn La: Thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ

24-11-2021 3:00 PM | Xã hội

SKĐS - Những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đưa vào chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh Sơn La, góp phần nâng cao vị thế người phụ nữ trên các lĩnh vực.

Nhiều hoạt động về công tác bình đẳng giới

Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ vươn lên học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phụ nữ, nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới"; Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020,... các cấp, các ngành luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong các cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện, các cấp luôn xác định rõ nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với tình hình, nhiệm vụ đơn vị và triển khai đồng bộ các giải pháp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025; các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới được quan tâm triển khai tới các tất cả các đối tượng từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, truyền thông vận động xã hội đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của mọi người dân ở cộng đồng về giới và bình đẳng giới.

Tổ chức các hoạt động thiết thực, các hoạt động nhằm tôn vinh người phụ nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10,... đã trở thành hoạt động truyền thống và được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Nhận thức của bản thân phụ nữ về vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội đã có nhiều tiến bộ nhất là cán bộ công chức, viên chức, nữ doanh nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ. Ngày càng có nhiều phụ nữ nỗ lực, tự tin vươn lên, khẳng định mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, trình độ, học vấn, năng lực chuyên môn, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên.

Từng bước thay đổi nhận thức của người dân

Sơn La: Thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ  - Ảnh 2.

Tuyên truyền về bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Sơn La.

Để từng bước thay đổi nhận thức của người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn tỉnh về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, hàng năm, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã in ấn và cấp phát tờ rơi về bình đẳng giới, sách truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay; tổ chức các lớp tập huấn và hội thảo nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; phối hợp các cấp Hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và cấp huyện cùng cơ sở tổ chức các cuộc tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, tập huấn và hội thảo nhằm vận động hội viên Hội phụ nữ thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, qua đó giáo dục đạo đức, lối sống, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tiếp tục được củng cố. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp tiếp tục được kiện toàn góp phần thúc đẩy công tác bình đẳng giới trên địa bàn toàn tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ trẻ có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng các chính sách ưu tiên cho cán bộ nữ; tạo điều kiện hơn nữa cho phụ nữ trong việc vay vốn giải quyết việc làm; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; tiếp tục thực hiện các hoạt động triển khai, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và hỗ trợ phụ nữ; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới tại các địa phương.

Sơn La: Thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ  - Ảnh 3.

Cán bộ Trạm Y tế xã Bon Phặng (Thuận Châu) tuyên truyền cho người dân về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Ảnh: Lò Thái

Một trong những hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ được các cấp, các ngành quan tâm, đó là đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết của Đảng, đề án của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La và chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025.

Các sở, ngành đã phối hợp tham mưu giúp UBND tỉnh lồng ghép hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình công tác quy hoạch cán bộ nữ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy năng lực trong công tác, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội. Hiện, toàn tỉnh có 11 chị tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; 3 chị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 39 chị là cán bộ lãnh đạo các sở, ngành; 99 chị tham gia BCH Đảng bộ cấp huyện; 1 chị là đại biểu Quốc hội khóa XV; 177 chị là đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện; 1.898 nữ đại biểu HĐND cấp xã; gần 400 chị có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, phó giáo sư; 55 chị là nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sỹ ưu tú; hàng ngàn chị có trình độ cao đẳng, đại học...

Những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình..., giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" được Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, lồng ghép tuyên truyền vì sự tiến bộ của phụ nữ với phổ biến, giáo dục về phẩm chất, đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Duy trì hoạt động hiệu quả của các mô hình, câu lạc bộ, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, phối hợp thực hiện Đề án: "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm"; liên kết đào tạo nghề cho lao động phụ nữ; xây dựng các mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, cận nghèo tại các xã biên giới, các xã đặc biệt khó khăn... Tổ chức căng treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm; tuyên truyền các tiêu chí ứng xử trong gia đình, các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế hạnh phúc...

Các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình đã được triển khai bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng ngành, từng địa phương. Trong đó, các xã, thị trấn duy trì hoạt động của 142 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, với 441 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và 441 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Tích hợp nội dung giáo dục về giới, giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại, bình đẳng giới vào các môn học, hoạt động ngoại khóa của các trường học; duy trì hoạt động của câu lạc bộ bạn gái tiêu biểu tại 34 trường THPT trong toàn tỉnh... Lồng ghép tuyên truyền trong các chương trình, đề án bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội...

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, thông qua nhiều hình thức, các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng người phụ nữ Sơn La xứng đáng với phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"

Xem thêm video đang được quan tâm:

Nghẹn ngào những hình ảnh trong đêm tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch.


Minh Ngọc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH