Hà Nội

sàng lọc trước tiêm

Tiêm vắc xin COVID-19 đến đâu, an toàn đến đó: Cần thực hiện thế nào?

Tiêm vắc xin COVID-19 đến đâu, an toàn đến đó: Cần thực hiện thế nào?

Y học 360 - 20/03/2021 19:48

Kỳ 1: Hạn chế thấp nhất phản ứng sau tiêm qua khám sàng lọc