Quyết nghị mức đầu tư trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 không quá 225.000 tỷ đồng

09-11-2011 10:05 PM | Tin nóng y tế

Trong hai ngày 8-9/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2012 và 5 năm 2011 - 2015; thảo luận và thông qua Nghị quyết về Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015, Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011- 2015.

Trong hai ngày 8-9/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2012 và 5 năm 2011 - 2015; thảo luận và thông qua Nghị quyết về Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015, Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011- 2015. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2011 - 2015 được QH thông qua đã xác định rõ mục tiêu tổng quát là phát triển nhanh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Kế hoạch sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011 - 2015 được Quốc hội quyết nghị với tổng mức đầu tư không quá 225.000 tỷ đồng và giao Chính phủ khẩn trương quyết định các giải pháp để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các dự án, công trình được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
HH

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH