Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng 59 loại thuốc thú y trong thực phẩm

15-08-2013 9:56 PM | Xã hội

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 24/2013/TT-BYT Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm, căn cứ theo Luật an toàn thực phẩm trên cơ sở hài hoà với tiêu chuẩn của Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 24/2013/TT-BYT Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm, căn cứ theo Luật an toàn thực phẩm trên cơ sở hài hoà với tiêu chuẩn của Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex.

Thông tư số 24/2013/TT-BYT quy định dư lượng tối đa cho phép (MRL) đối với 59 hoạt chất chính của các loại thuốc thú y đối với thịt và các sản phẩm động vật.

Thông tư này bãi bỏ phần 2 “Giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú ý trong thực phẩm” ban hành kèm theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm” kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2013 và sẽ được soát xét sửa đổi, bổ sung tùy thuộc vào yêu cầu quản lý.

PV

Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH