Quảng Trị: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

27-08-2022 8:47 AM | Thời sự

Ngày 25/8/2022, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến toàn thể Đảng viên, công chức, người lao động thuộc Đảng bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐUK, ngày 03/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 11/8/2022 triển khai thực hiện.

Ngày 25/8/2022, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến toàn thể Đảng viên, công chức, người lao động thuộc Đảng bộ.

Quảng Trị: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị tại văn phòng Cục

Tại Hội nghị, Đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ đã được nghe đồng chí Nguyễn Viết Thế - Bí thư Đảng ủy và đồng chí Trần Đức Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Quảng Trị: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Viết Thế - Bí thư Đảng uỷ phổ biến tại Hội nghị

Quảng Trị: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII - Ảnh 3.

Đồng chí Trần Đức Thiện - Phó Bí thư Đảng uỷ truyền đạt một số chuyên đề tại Hội nghị

Qua mỗi chuyên đề của Nghị quyết, mỗi Đảng viên, công chức, người lao động nắm vững hơn nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ đó vận dụng các mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Quảng Trị: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII - Ảnh 4.

Đảng viên các Chi bộ trực thuộc cung cấp một số thông tin thực tiễn nông nghiệp - nông dân- nông thôn và Hợp tác xã tại địa phương

Trên cơ sở các nội dung đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt tại Hội nghị lần này, trong thời gian tới Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có tỉnh khả thi cao, bám sát vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.


Theo DMS
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH