phương thức lãnh đạo

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải mạnh mẽ và sâu sắc

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải mạnh mẽ và sâu sắc

Xã hội - 06/12/2022 08:04

Trung ương xác định rõ quan điểm về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.