DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Ngành y tế: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Suckhoedoisong.vn - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu ban hành Kế hoạch hành động số 07-KH/BCSĐ ngày 30/3/2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 08/NQ-CP, Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong ngành Y tế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kế hoạch xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện và phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tham mưu nhằm triển khai, thực hiện tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành y tế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế. Phấn đấu giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế quản lý, giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tăng số lượng đơn vị tự chủ tài chính, giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, trong đó tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản trong lĩnh vực y tế.

Những kết quả đạt được

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã chỉ đạo chính quyền để tham mưu và tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy định về hệ thống tổ chức đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong ngành y tế:

Các văn bản về hệ thống tổ chức ngành y tế như trình Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế (thay thế Nghị định số 63/2012/NĐ-CP, ngày 31/8/2012); Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh...

Về sắp xếp tổ chức bộ máy

Đối với các đơn vị thuộc Bộ

Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Dân số: Bộ Y tế vẫn giữ nguyên 20 tổ chức thuộc Bộ theo quy định tại Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế gồm: 08 vụ, 01 Tổng cục, 9 cục và Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

Các phòng thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ, Cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ:  Tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 100 phòng. Sau khi rà soát, sắp xếp, tại thời điểm ngày 31/12/2019 còn 59 phòng (giảm 41 phòng so với năm 2016 tương đương giảm 41% số phòng).

Đối với các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Y tế

Theo vị trí pháp lý của đơn vị sự nghiệp công lập: Tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 83 đơn vị. Hiện nay đã giảm 01 đơn vị còn 82 đơn vị do hợp nhất Tạp chí Y học thực hành và Tạp chí Dược học thành Tạp chí Y Dược học. Bộ Y tế đã trình Chính phủ Đề án tổ chức lại Báo Sức khỏe & Đời sống trên cơ sở sáp nhập Báo Gia đình & Xã hội vào Báo Sức khỏe & Đời sống. Bộ Y tế đã trình Chính phủ chuyển giao Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quản lý.

Theo mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, trong 02 năm (từ năm 2017 đến năm 2019) Bộ Y tế đã giảm số các đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, tăng số lượng lớn các đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên; đặc biệt thí điểm tự chủ 04 bệnh viện thuộc Bộ Y tế. Cụ thể:

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: giảm 02 đơn vị. Tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 04/83 đơn vị; đến 31/12/2019 còn 02/82 đơn vị. Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: Giảm 18 đơn vị. Tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 66/83 đơn vị; đến 31/12/2019 còn 48/82 đơn vị.

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: Tăng 18 đơn vị. Tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 13/83 đơn vị trực thuộc Bộ; đến 31/12/2019 có 32/82 đơn vị.

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Ngày 29/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về thí điểm tự chủ 04 bệnh viện thuộc Bộ Y tế; gồm các bệnh viện: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu Nghị Việt Đức và Bệnh viện K.

Đối với hệ thống y tế địa phương tuyến tỉnh

- Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố có 341 Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực y tế dự phòng và các trung tâm chuyên khoa mỗi tỉnh có từ 5 đến 9 trung tâm hoạt động trong lĩnh vực y tế dự phòng và các trung tâm chuyên khoa (63 Trung tâm Y tế dự phòng, 63 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, 63 Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, 63 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, 28 Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, 31 Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, 09 Trung tâm Nội tiết, 08 Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường, 13 Trung tâm Kiểm dịch y tế).

- Thực hiện mô hình Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật (CDC) trên cơ sở sáp nhập các Trung tâm có cùng chức năng; ngày 26/6/2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 26/2017/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; việc kiện toàn, sắp xếp theo hướng dẫn tại Thông tư này thuộc thẩm quyền của địa phương, theo lộ trình và hoàn thiện mô hình trước ngày 01/01/2021.

Hiện nay đã có 61 tỉnh (tỷ lệ 96,83%) thực hiện thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; còn 02 tỉnh đang xây dựng đề án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu)…

Sắp xếp tinh gọn hệ thống y tế mang lại hoạt động hiệu quả Sắp xếp, tinh gọn hệ thống y tế đã mang lại hoạt động hiệu quả.

Dự kiến sắp xếp tổ chức trong thời gian tới

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ chỉ đạo chính quyền để tham mưu cho Lãnh đạo trong việc chủ động xây dựng, hướng dẫn triển khai các tiêu chuẩn, tiêu chí sắp xếp lại toàn bộ hệ thống; Tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ Y tế trong việc hoạch định các chính sách để thực hiện mục tiêu đổi mới hệ thống tổ chức y tế toàn diện theo hướng tập trung, thu gọn đầu mối nhằm tinh gọn đầu mối, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động. Dự kiến:

- Chuyển dần các bệnh viện trực thuộc Bộ về địa phương quản lý, hoặc sáp nhập thành các Bệnh viện thành viên của một số Bệnh viện đặc biệt, hoặc thành bệnh viện thực hành của Cơ sở Đào tạo nhân lực y tế; Chỉ giữ lại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành và các bệnh viện thuộc các trường đại học đào tạo nhân lực về y học.

- Sắp xếp đồng bộ mô hình Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật CDC giữa các tuyến để thuận lợi cho việc phát triển cho cả hệ thống; Hiện nay chỉ có trung tâm CDC tuyến tỉnh, chưa có ở Trung ương. Thành lập các trung tâm CDC khu vực tại các miền: Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên trên cơ sở thu gọn các Viện trực thuộc Bộ Y tế hoạt động trong lĩnh vực Y tế dự phòng.

- Sắp xếp tinh gọn bộ máy, chỉ giữ lại các Trường đại học lớn trực thuộc Bộ Y tế. Sáp nhập các trường Cao đẳng thành các Trung tâm thuộc Trường, thuộc Viện.

- Hiện nay Bộ Y tế quản lý 08 đơn vị khối kiểm nghiệm; dự kiến sắp xếp tinh gọn thành FDA Trung ương và FDA vùng.

- Các đơn vị thuộc khối Pháp y, Pháp y tâm thần nghiên cứu kiện toàn hệ thống theo Luật Giám định tư pháp.

PV (Trích tham luận của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tại Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Tin liên quan
Sắp xêp hệ thống y tế địa phương tinh gọn để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân
SKĐS - Đổi mới y tế cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả - đó là nội dung được Bộ Y tế đặt ra tại hội thảo góp ý xây dựng văn bản về hệ thống tổ chức y tế ở địa phương và công tác tổ chức cán bộ diễn ra ngày 19/5.
Luật Giáo dục đại học sửa đổi: Nếu không xem xét lại hệ thống y tế có nguy cơ không đáp ứng yêu cầu hội nhập
SKĐS - Ngày mai 6/11, Quốc hội thảo luận về Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục đại học. Trong đó có những vấn đề liên quan đến việc đổi mới đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập. Theo đó, để hiểu rõ thêm vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Minh Lợi, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế - thành viên Tổ tư vấn đổi mới của Bộ Y tế về những nội dung cần sửa đổi và quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.
Phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng và hiệu quả
SKĐS - Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban, ngành, trong những năm qua, ngành y tế Nghệ An đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Nâng cao năng lực hệ thống y tế công cộng ứng phó với thách thức y tế tại Đông Á
SKĐS - Các nước Đông Á nhất trí cần nâng cao năng lực hệ thống y tế công cộng, sẵn sàng ứng phó với các thách thức y tế tương lai, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm. Đồng thời cũng cần hợp tác nghiên cứu và sản xuất vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19 an toàn, hiệu quả, chi phí hơp lý.
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm