Hà Nội

hướng dẫn phân loại

Bộ Y tế hướng dẫn phân loại và phạm vi đánh giá cấp độ dịch

Bộ Y tế hướng dẫn phân loại và phạm vi đánh giá cấp độ dịch

Sức khỏe TV - 15/10/2021 17:20

SKĐS - Ngày 12/10/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT về hướng dẫn chuyên môn trong đó đưa ra 3 tiêu chí đánh giá dịch.