DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Hội thảo khoa học 70 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam
10:29 21/09/2013 GMT+7
Sáng ngày 18/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học 70 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam. Đông đảo các nhà khoa học,

Sáng ngày 18/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học 70 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam. Đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, đại diện các cơ quan quản l. văn hóa... đã tham dự và đóng góp ý kiến. Cùng với việc khẳng định giá trị mang tầm chiến lược của Đề cương Văn hóa, nhiều đại biểu cũng thẳng thắn đề nghị: Ở giai đoạn hiện nay, cần phải có sự điều chỉnh phù hợp về đường hướng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Bản Đề cương Văn hóa 1943 với 3 nội dung, 3 phương châm chủ đạo: dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa. Ở thời điểm ấy, Đề cương không chỉ nhằm đấu tranh trực diện chống văn hóa ngu dân, phản dân tộc, phản đại chúng của thực dân Pháp đang áp đặt ở Việt Nam mà còn phản ánh được qui luật vận động và phát triển của văn hóa. Hầu hết các ý kiến tại hội thảo đều chung một nhận định: Mặc dù mới chỉ vạch ra những nét đại cương, định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhưng Đề cương Văn hóa Việt Nam đã thực sự trở thành cơ sở lý luận và thực tiễn vô cùng quan trọng, đặt nền móng cho các quan điểm, chủ trương, chính sách tiếp theo của Đảng về văn hóa, văn nghệ.

P.V
Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm