hoạt động từ thiện

Cá nhân vận động từ thiện phải mở tài khoản riêng

Cá nhân vận động từ thiện phải mở tài khoản riêng

Xã hội - 27/10/2021 23:53

SKĐS - Nghị định nêu rõ, cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động, có biên nhận các khoản đóng góp khi cá nhân, tổ chức yêu cầu, không được tiếp nhận thêm sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết.