đổi mới hoạt động

Đổi mới cơ chế hoạt động gắn với tự chủ tài chính: Bộ Y tế tiết kiệm chi ngân sách nhà nước 3000 tỷ đồng/năm

Đổi mới cơ chế hoạt động gắn với tự chủ tài chính: Bộ Y tế tiết kiệm chi ngân sách nhà nước 3000 tỷ đồng/năm

Tin nóng y tế - 24/07/2019 16:29

SKĐS - Tính đến năm 2019, đã có 29/82 đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ về tài chính với tổng số 29.153 người làm việc. Theo đó, đã giảm chi lương và các khoản phụ cấp từ ngân sách nhà nước khoảng 3.000 tỷ đồng.