Hà Nội

dinh dưỡng sau ghép thận

Chăm  sóc dinh dưỡng sau ghép thận

Chăm sóc dinh dưỡng sau ghép thận

Y học 360 - 27/04/2019 14:51

SKĐS - Để có kết quả ghép thận tốt nhất, cần chú ý tới giai đoạn trước ghép với những yếu tố tiên lượng ngoại khoa bao gồm tình trạng dinh dưỡng.