Điều kiện để người lao động nữ nghỉ hưu sớm năm 2023

28-05-2023 11:24 AM | Thời sự

SKĐS - Nhiều người lao động băn khoăn, năm 2023, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nữ là bao nhiêu? Trường hợp người lao động nữ có nhu cầu nghỉ hưu sớm thì cần những điều kiện gì?

8 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/78 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7

SKĐS - Từ ngày 1/7/2023, có 8 nhóm đối tượng được tăng 12,5% và 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ năm 2023

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định về độ tuổi nghỉ hưu như sau: Tuổi nghỉ hưu của người lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng.

Theo quy định nêu trên, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ làm việc ở điều kiện bình thường cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng. Chính vì thế, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ năm 2021 là 55 tuổi 04 tháng, năm 2022 là 55 tuổi 8 tháng. Vậy đến năm 2023 thì độ tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là 56 tuổi.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, lao động nữ có thể nghỉ hưu sớm hơn tuổi hưu quy định 5 tuổi trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tức là trong những trường hợp này, lao động nữ có thể nghỉ hưu khi đủ 51 tuổi trong năm 2023.

Điều kiện hưởng lương hưu sớm của người lao động nữ năm 2023

Điều 54 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu, được sửa đổi tại Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019, quy định chi tiết hơn các trường hợp lao động nữ có thể được nghỉ hưu sớm hơn tuổi quy định.

Theo đó, lao động nữ quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH (các ngành nghề khác ngoài các ngành quân đội, công an và cơ yếu) khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu khi đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động; tức là đủ 56 tuổi vào năm 2023.

Điều kiện để người lao động nữ nghỉ hưu sớm năm 2023 - Ảnh 2.

Độ tuổi nghỉ hưu của lao động nữ trong năm 2023 là 56 tuổi. Ảnh minh họa

Lao động nữ trong các nhóm ngành này đã đóng đủ 20 năm BHXH được nghỉ hưu hưởng lương hưu khi đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động (đủ 51 tuổi vào năm 2023) trong 2 trường hợp cụ thể.

Trường hợp 1: Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trường hợp 2: Có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021).

Lao động nữ đã đóng đủ 20 năm BHXH được nghỉ hưu sớm hơn 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường (tức là nghỉ hưu từ khi đủ 46 tuổi trong năm 2023) khi có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

Ngoài ra, lao động nữ đã đóng BHXH 20 năm và bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao có thể nghỉ hưu để hưởng lương hưu ngay sau khi xảy ra tai nạn.

Đối với lao động nữ quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH (sĩ quan, chiến sĩ, học viên trong các ngành quân đội, công an và cơ yếu), khi đóng đủ 20 năm BHXH thì họ có thể nghỉ hưu sớm hơn tuổi hưu quy định tối đa là 5 tuổi, tức là nghỉ hưu khi đủ 51 tuổi trong năm 2023 (trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác).

Lao động nữ trong nhóm ngành này đã đóng đủ 20 năm BHXH có thể nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định tại Khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động (tức là nghỉ hưu từ khi đủ 46 tuổi trong năm 2023) trong 2 trường hợp cụ thể.

Thứ nhất là có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thứ hai là có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021).

Trường hợp bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao và đủ 20 năm đóng BHXH, họ có thể nghỉ hưu mà không phụ thuộc vào độ tuổi.

Với lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động (56 tuổi vào năm 2023) thì được hưởng lương hưu.

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động năm 2023

Điều 55 Luật BHXH năm 2014, được sửa đổi tại Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019, quy định chi tiết hơn các trường hợp lao động nữ có thể được nghỉ hưu sớm khi suy giảm khả năng lao động.

Theo đó, với lao động nữ quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH (các ngành nghề khác ngoài các ngành quân đội, công an và cơ yếu), khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu ở độ tuổi sớm hơn tuổi nghỉ hưu quy định nếu bị suy giảm khả năng lao động.

Thứ nhất, trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% được nghỉ hưu sớm hơn tuổi nghỉ hưu thông thường tối đa là 5 tuổi, tức là có thể nghỉ hưu khi đủ 51 tuổi trong năm 2023.

Thứ hai, được nghỉ hưu sớm hơn tuổi nghỉ hưu thông thường tối đa là 10 tuổi (tức là có thể nghỉ hưu khi đủ 46 tuổi trong năm 2023) khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thứ ba, nếu lao động nữ đã đóng đủ 20 năm BHXH có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên là đủ điều kiện nghỉ hưu sớm được hưởng lương hưu mà không phụ thuộc vào độ tuổi.

Đối với lao động nữ quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH (sĩ quan, chiến sĩ, học viên trong các ngành quân đội, công an và cơ yếu) đã đóng đủ 20 năm BHXH, họ có thể nghỉ hưu sớm hơn tuổi hưu quy định tối đa là 10 tuổi (tức là nghỉ hưu khi đủ 46 tuổi trở lên trong năm 2023) nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì lao động nữ trong các ngành này có thể nghỉ hưu được hưởng lương hưu mà không phụ thuộc vào độ tuổi.

Bổ sung thêm nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưuBổ sung thêm nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu

SKĐS - Từ ngày 1/7 tới, ngoài các nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp định kỳ, sau khi lấy ý kiến nhân dân, Bộ LĐ-TB&XH bổ sung thêm nhóm đối tượng được tăng lương, trợ cấp.


An Nhiên
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH