Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề các chức danh bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh...

26-11-2023 10:48 | Y tế

SKĐS - Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2024 trong đó quy định điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác si, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng...

Cấp mới giấy phép hành nghề được áp dụng đối với các trường hợp nào?

 • Người lần đầu tiên đề nghị cấp giấy phép hành nghề.
 • Người hành nghề thay đổi chức danh chuyên môn đã được ghi trên giấy phép hành nghề.
 • Người bị thu hồi giấy phép hành nghề thuộc trường hợp cấp mới theo quy định của Chính phủ.
 • Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề các chức danh bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh...- Ảnh 1.

Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 đưa ra lộ trình thi cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ, kỹ thuật viên...

Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề với bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng,...

Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng bao gồm:

 • Được đánh giá đủ năng lực hành nghề qua kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 24 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 hoặc có giấy phép hành nghề được thừa nhận theo quy định tại Điều 29 của Luật này.
 • Có đủ sức khỏe để hành nghề.
 • Đáp ứng năng lực tiếng Việt đối với người nước ngoài theo quy định của Chính phủ.
 • Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này (các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề với lương y, người có bài thuốc gia truyền

Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền bao gồm:

 • Có giấy chứng nhận lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền;
 • Đáp ứng điều kiện quy định: Có đủ sức khỏe để hành nghề; Đáp ứng năng lực tiếng Việt đối với người nước ngoài theo quy định của Chính phủ. Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này (các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.
Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề;
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện quy định nêu trên đối với từng chức danh chuyên môn tương ứng.
Cấp mới giấy phép hành nghề trong thời hạn 30 ngày

Thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề được quy định như sau:

Người đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề nộp hồ sơ theo quy định nêu trên cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề;

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề phải cấp mới giấy phép hành nghề trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp không cấp mới giấy phép hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề thì thời hạn cấp mới là 30 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh.

Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề các chức danh bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh...- Ảnh 2.

Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước khi đề nghị cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh bác sĩ và những chức danh theo quy định.

Đơn vị nào sẽ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

Theo quy định tại Điều 24 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023:

1. Việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước khi đề nghị cấp giấy phép hành nghề áp dụng đối với các chức danh bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng.

2. Người tham dự kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có văn bằng phù hợp với từng chức danh chuyên môn quy định tại khoản 1 Điều này;
 • Đã hoàn thành việc thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 23 của Luật này.

3. Việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Hội đồng Y khoa Quốc gia chủ trì tổ chức thực hiện.

4. Người tham dự kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải chi trả chi phí kiểm tra đánh giá.

Theo Điều 25 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước khi đề nghị cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh bác sĩ và những chức danh theo quy định.

 • Từ ngày 01/01/2027 đối với chức danh bác sĩ;
 • Từ ngày 01/01/2028 đối với các chức danh y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh;
 • Từ ngày 01/01/2029 đối với các chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng.
Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tếBộ Y tế hướng dẫn mới nhất vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế

SKĐS - Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2023/TT-BYT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế. Theo đó, danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế được hướng dẫn bao gồm 8 lĩnh vực.


Thái Bình
Ý kiến của bạn