Để là người tự do

Để là người tự do

Để là người tự do

Thông tin dược học - 23/04/2019 18:33

SKĐS - Tôi tốt nghiệp đại học dược khoa cách nay gần 45 năm, khi ấy không biết triết lý giáo dục là gì, nhưng đã nghe loáng thoáng thời ấy bàn “giáo dục đại học là khai phóng”.