Danh sách chi tiết bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh

11-03-2021 6:21 PM | Tin nóng y tế

SKĐS - Báo Sức khỏe&Đời sống cập nhật chi tiết các bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh để quý độc giả tiện theo dõi.

Tổng cộng 2.445 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 2429 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3/2020 đến ngày 7/4/2021) được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm:

BN17, BN18, BN19, BN20, BN21, BN22, BN23, BN24, BN25, BN26, BN27, BN28, BN29, BN30, BN31, BN32, BN33, BN34, BN35, BN36, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN44, BN45, BN46, BN47, BN48, BN49, BN50, BN51, BN52,  BN53, BN54, BN55, BN56, BN57, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN65, BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN72, BN73, BN74, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN84, BN85, BN86, BN87, BN88, BN89, BN90, BN91, BN92, BN93, BN94, BN95, BN96, BN97, BN98, BN99, BN100, BN101, BN102, BN103, BN104, BN105, BN106, BN107, BN108, BN109, BN110, BN111, BN112, BN113, BN114, BN115, BN116, BN117, BN118, BN119, BN120, BN121, BN122, BN123, BN125, BN126, BN128, BN129, BN130, BN131, BN132, BN133, BN134, BN135, BN136, BN137, BN138, BN139, BN140, BN141, BN142, BN143, BN144, BN145, BN146, BN147, BN148, BN149, BN150, BN151, BN152, BN153, BN154, BN155, BN156, BN157, BN159, BN160, BN161, BN162, BN163, BN164, BN165, BN166, BN167, BN168, BN169, BN170, BN171, BN172, BN173, BN174, BN175, BN176, BN177, BN178, BN179, BN180, BN181, BN182, BN183, BN184, BN185, BN186, BN187, BN188, BN189, BN190, BN191, BN192, BN193, BN194, BN195, BN196, BN197, BN198, BN199, BN200, BN201, BN202, BN203, BN204, BN205, BN206, BN207, BN208, BN209, BN210, BN211, BN212, BN213, BN214, BN215, BN216, BN217, BN218, BN219, BN220, BN221, BN222, BN223, BN224, BN225, BN226, BN227, BN228, BN229, BN230, BN231, BN232, BN233, BN234, BN235, BN236, BN237, BN238, BN239, BN240, BN241, BN242, BN243, BN244, BN245, BN246, BN247, BN248, BN249, BN250, BN251, BN252, BN253, BN254, BN255, BN256, BN257, BN258, BN259, BN260, BN261, BN262, BN263, BN264, BN265, BN266, BN267, BN268, BN269, BN270, BN271, BN272, BN273, BN274, BN275, BN276, BN277, BN278, BN279, BN280, BN281, BN282, BN283, BN284, BN285, BN286, BN287, BN288, BN289, BN290, BN292, BN293, BN294, BN295, BN296, BN297, BN298, BN299, BN300, BN301, BN302, BN303, BN304, BN305, BN306, BN307, BN308, BN309, BN310, BN311, BN312, BN313, BN314, BN315, BN317, BN318, BN319, BN320, BN321, BN322, BN323, BN324, BN325, BN326, BN327, BN329, BN330, BN331, BN332, BN333, BN334, BN335, BN336, BN338, BN339, BN340, BN341, BN342, BN343, BN345, BN344, BN346, BN347, BN348, BN349, BN350, BN351, BN352, BN353, BN354, BN355, BN356, BN357, BN358, BN359, BN360, BN361, BN362, BN363, BN364, BN365, BN366, BN367, BN368, BN369, BN370, BN371, BN372, BN373, BN375, BN383, BN385, BN386, BN387, BN388, BN390, BN391, BN392, BN393, BN394, BN395, BN396, BN397, BN402, BN404, BN405, BN406, BN407, BN410, BN411, BN412, BN413, BN414, BN415, BN 416, BN417, BN419,BN420, BN421, BN422, BN423, BN424, BN425, BN434, BN435, BN440,  BN441, BN442,BN443; BN843, BN444, BN445, BN447, BN448, BN449, BN450, BN452, BN455, BN454, BN451, BN572, BN459, BN460,BN461, BN462,BN464, BN465, BN466, BN467, BN468, BN469,BN470, BN471, BN472,BN473, BN474, BN476, BN477,BN478, BN478, BN480, BN481, BN 482, BN483,BN486, BN488, BN489, BN491, BN492, BN493,  BN494, BN495,BN497, BN498, BN500, BN501, BN502, BN503, BN504, BN506, BN507, BN508, BN509, BN511, BN512, BN513, BN515, BN516, BN517, Bn518, BN519, BN521, BN 523,BN525, BN526, BN527, BN528, BN529, BN530, BN531, BN532, BN533, BN534, BN535, BN536, BN537, BN538, BN539, BN540, BN541, BN542, BN543, BN544, BN545, BN546,BN547, BN548, BN549, BN551, BN553, BN913, BN880, BN995, BN555, BN556,BN557, BN558, BN559, BN560, BN567,BN568, BN562, BN563, BN564, BN570, BN 571, BN573, BN576, BN578, BN579, BN580, BN581, BN582, BN583, BN587, BN588, BN589, BN590, BN591,BN593,BN594,BN596, BN597, BN599, BN 601, BN602, BN603, BN604, BN605, BN607,BN609, BN610, BN611, BN612, BN613, BN614, BN615, BN616, BN617, BN618, BN619, BN621,BN624, BN625, BN626,BN627, BN628,BN629, BN631, BN635, BN636, BN637, BN638, BN639, BN640, BN641, BN642, BN644, BN645, BN646, BN649, BN650, BN 656, BN658, BN659, BN660,BN661, BN652, BN654, BN664, BN667, BN668, BN569, BN653,BN662, BN670, BN671, BN 672, BN673, BN675, BN676, BN677, BN678, BN679,BN680, BN687,BN689, BN 682, BN683, BN684, BN685, BN688, BN665, BN691, BN692, BN693, BN695, BN697, BN700, BN703, BN704, BN706, BN707, BN708, BN709,BN710, BN711, BN712, BN713, BN714, BN715,,BN716, BN717, BN719, BN721, BN722, BN725, BN727, BN728, , BN729, BN730, BN739, BN741, BN743, BN744, BN745, BN747, BN754, BN746, BN775, BN748,BN752,BN753, BN790, BN864, BN755, BN756,BN760, BN762,BN763, BN765, BN767, BN768, BN769, BN771,BN772, BN776,BN777, BN779, BN781, BN783, BN785,BN786,BN788, BN789,  BN795,BN796, BN797, BN798, BN799,BN800, BN801, BN802, BN803, BN804, BN805, BN806, BN807, BN808, BN809, BN810, BN812, BN 815, BN816, BN818, BN819, BN813, BN817, BN821, BN822, BN823, BN826, BN828, BN831, BN833,BN837,BN838,BN841, BN842, BN840, BN844, BN845, BN846, BN849, BN850,BN848, BN854, BN856,BN857, BN858, BN859, BN934, BN860, BN861, BN 863, BN865, BN866,BN868; BN870, BN 871, BN872, BN873, BN874, BN875, BN877,BN878, BN879, BN881, BN882, BN885, BN886, BN891, BN892,BN907,BN908, BN909,BN910 BN915, BN918, BN919, BN820,BN887, BN869, BN853, BN916, BN883, BN889, BN890,BN895,BN894, BN900, BN901, BN902, BN903, BN904, BN912, BN929, BN949, BN984, BN997, BN998, BN905, BN964, BN914,BN917,BN920, BN921, BN922, BN924, BN925, BN927,BN928, BN930, BN931, BN932, BN933,BN935, BN 936, BN830, BN968, BN958, BN937, BN938, BN939, BN940, BN941, BN942, BN943, BN944, BN945, BN946,BN951, BN953, BN954,BN906, BN1033, BN955, BN956, BN959,BN 960, BN961, BN963,BN965, BN966, BN967,BN969; BN972, BN973, BN974, BN975, BN976, BN979, BN950, BN970, BN977, BN978, BN971, BN982, BN884, BN899, BN986, BN987, BN888,BN985, BN988, BN989, BN990, BN896,BN897, BN991, BN993, BN994, BN999, BN1000, BN1006, BN1007, BN1020, BN1046, BN1002, BN1003, BN1004, BN1005, BN1009,BN1010, BN1028, BN1012, BN1013, BN 1014,BN1015, BN1016, BN1017, BN1018, BN1019,BN1021, BN1022, BN1023,BN1024,BN1025,BN1026,BN1030, BN1031, BN1032, BN1034, BN 1035, BN1036,BN1037,BN1038, BN1039, BN1041, BN1043, BN1044,BN1047,BN1048,BN1049,BN1050,BN1055,BN1056, BN1057, BN1058, BN1059,BN1063, BN1075,BN1076, BN1077,BN1067, BN1079, BN1082, BN1087, BN1085, BN1083,BN1078, BN1096, BN1154, BN1139, BN1140, BN1102,BN1103,BN1105, BN1106, BN1084, BN1080, BN1086, BN1088,BN1091, BN1093, BN1092, BN1094, BN1110, BN1113.BN1089, BN1115, BN1118, BN1119, BN1090, BN1081,BN1097, BN1099, BN1108, BN1124, BN1095, BN1111, BN1148, BN1150, BN1161, BN1163, BN1172, BN1162, BN1176, BN1174, BN1175, BN1136-BN1141-BN1125-BN1107-BN1100-BN1155-BN1156-BN1127-BN1098-BN1114-BN1109-BN1121-BN1117-BN1147-BN1151-BN1128-BN1169, BN1137, BN1138, BN1130, BN1129, BN1158, BN1160, BN1153, BN1177, BN1164, BN1204, BN1205, BN1189, BN1186, BN1192, BN1190, BN1188, BN749, BN1068, BN1070, BN1071, BN1072, BN1073, BN1074. BN1122-BN1123-BN1131-BN1145-BN1146-BN1166-BN1159-BN1157-BN1196-BN1193-BN1200-BN1198-BN1167-BN1199-BN1195-BN1165-BN1173-BN1179, BN1213-BN1170-BN1185-BN1208-BN1209-BN1144-BN1143-BN1183-BN1194-BN1197-BN1181-BN1207-BN1210, BN1232-BN1247-BN1230-BN1104-BN1248-BN1238-BN1135-BN1201-BN1216. BN1213-BN1170-BN1185-BN1208-BN1209-BN1144-BN1143-BN1183-BN1194-BN1197-BN1181-BN1207-BN1210. BN1213-BN1170-BN1185-BN1208-BN1209-BN1144-BN1143-BN1183-BN1194-BN1197-BN1181-BN1207-BN1210-BN1191-BN1203-BN1187-BN1224-BN1278-BN1254-BN1255-BN1292-BN1296-BN1226- BN1182-BN1284-BN1285-BN1249-BN1281-BN1132-BN1184-BN1235-BN1236-BN1243-BN1244-BN1246-BN125. BN1305, BN1262,BN1263,BN1215,BN1275,BN1277,BN1171,BN1260,BN126,,BN1264,BN1265, BN1300, BN1321, BN1359, BN1293, BN1345, BN1320, BN1312, BN1310, BN1301, BN1337, BN1302, BN1311,BN1250,BN1291,BN1234,BN1317, BN1357, BN1245, BN1324, BN1328, BN1319, BN1318, BN1303, BN1304, BN1338, BN1282, BN1294, BN1256, BN1339, BN1327, BN1331, BN1342, BN1295,BN1325, BN1353, BN1315, BN1348, BN1351, BN1361, BN1364, BN1288, BN1326, BN1349, BN1401, BN1379, BN1360, BN1363, BN1286, BN1340, BN1178, BN1233, BN1258, BN1259, BN1270, BN1280, BN1287, BN1322, BN1332, BN1335, BN1341, BN1362, BN1365, BN1354, BN1390, BN1398, BN1391, BN1142, BN1228, BN1309, BN1368, BN1371, BN1380, BN1333, BN1334, BN1374, BN1313, BN1221, BN1355, BN1388, BN1396, BN1387. BN1344, BN1384, BN1314, BN1269, BN1375, BN1385, BN1386, BN1389, BN1399, BN1404, BN1406, BN1407, BN1392, BN1378, BN1358, BN1419, BN1400, BN1414, BN1413, BN1417, BN1402, BN1418, BN1377, BN1369, BN1373, BN1393, BN1433, BN1452, BN1424, BN1441, BN1367, BN1273, BN1461, BN1372, BN1408, BN1420, BN1464, BN1476, BN1475, BN1463, BN1495, BN1462, BN1459, BN1431, BN1447, BN1432, BN1409, BN1416, BN1423, BN1437, BN1415, BN1455, BN1468, BN1499, BN1504, BN1467, BN1498, BN1479, BN1512, BN1411, BN1490, BN1448, BN1494, BN1482, BN1492, BN1469, BN1497, BN1496, BN1473, BN1426, BN1449, BN1450, BN1474, BN1454, BN1438, BN1422, BN1471, BN1458, BN1466, BN1453, BN1517, BN1506, BN1489, BN1421, BN1487, BN1410, BN1429, BN1442, BN1444, BN1445, BN1443, BN1446, BN1480, BN1483, BN1484, BN1485, BN1524, BN1530, BN1531, BN1537,BN1405, BN1451, BN1525, BN1533,BN1507, BN1539, BN1545, BN1546, BN1547, BN1526, BN1478, BN1503, BN1532, BN1500, BN1543, BN1550, BN1541, BN1505.BN1513, BN1522, BN1672, BN1912, BN1914, BN1915, BN1916, BN1917, BN1918, BN1919, BN1920, BN1921, BN1924, BN1929, BN1930, BN1934, BN1935, BN1936, BN1938, BN1948, BN1940, BN1941, BN1942, BN1943, BN1946, BN1947, BN1667, BN1837, BN1836, BN1554, BN1557, BN1558, BN1703, BN1704, BN1884, BN1850, N1535, BN1848, BN1698, BN1855, BN1699, BN1555, BN1559, BN1656-BN1556-BN1879-BN1576-BN1738-BN1849-BN1566-BN1655-BN1874-BN1735-BN2092-BN2093- BN1660-BN1542- BN1739-BN1610-BN1736- BN1538- BN1806-BN1807-BN1808-BN1810-BN1811-BN1812-BN1813,BN1680-BN2029-BN2022-BN2020-BN2019-BN2033-BN2027-BN2028-BN1985-BN2015-BN2016-BN2035-BN2046-BN2034-BN2036-BN2080-BN1742-BN2025-BN2032-BN2023-BN2021-BN2026-BN2037-BN2031-BN2018-BN2017-BN2024-BN1904-BN1819-BN1724-BN1826- BN2067-BN1786-BN1809- BN1571-BN1602-BN1564-BN1658-BN2093-BN1805-BN2007-BN1852-BN1740, BN2002-BN2066-BN2071-BN1955-BN1652-BN1565-BN1534-BN1657-BN1895-BN1727-BN1847-BN1981-BN2006-BN2053-BN2111-BN1969-BN1802-BN1872-BN1898-BN1871-BN1961-BN1907-BN1945-BN2151-BN2159-BN2189-BN2042-BN2044-BN2078-BN2399, BN1644-BN2141-BN1720-BN2070-BN1818-BN2396-BN1801-BN2147,BN2144, BN2038, BN1741, BN1638, BN2149, BN1883-BN1824-BN2010-BN1725-BN1825-BN1866-BN1580-BN1796-BN1832- BN1752-BN1995- BN1708- BN1561-BN1766-BN1606-BN1584-BN1585-BN1596-BN1630-BN1751-BN2130-BN1989-BN1611- BN1588- BN1578- BN2135- BN2238-BN2241- BN1621- BN1791- BNB2139- BN1878, BN1488-BN1974-BN1663-BN2030-BN2304-BN2306-BN2145-BN2014-BN2127-BN2138-BN2249-BN2251- BN2293-BN2284-BN2242-BN1553,BN2146-BN1886-BN2004-BN1957-BN1887- BN1638-BN1820-BN1713-BN1620-BN1581-BN2063-BN2062-BN2060-BN2273-BN2234-BN1958-BN2096-BN1889-BN2247-BN1803-BN1804-BN1477, BN1307-BN1470-BN1972-BN2040-BN2091-BN1822-BN1867-BN2297-BN1569-BN2131-BN1853-BN2460-BN2413-BN1756-BN2288-BN1595-BN1572-BN2380-BN1980-BN1900-BN1675-BN1897-BN2500-BN1744-BN1937-BN1669-BN2374-BN2350-BN2339-BN1743-BN2187-BN2218-BN2220-BN2167-BN2231-BN2162-BN2271-BN1944-BN2171-BN2372-BN2119-BN2330-BN1673-BN2277,BN2156-BN2201-BN2178-BN2182-BN2194-BN2155-BN2327-BN2312-BN2344-BN1993-BN2154-BN2388-BN2404-BN2084-BN2331-BN1913-BN2351-BN2301-BN1928-BN2383-BN2426-BN1722-BN2158-BN1862-BN2444-BN2437-BN2453-BN2454-BN2164-BN2068-BN2354-BN2355-BN2505-BN2506-BN2507-BN1763-BN1659-BN2452, BN2129-BN2450-BN2299-BN2468-BN2286-BN2438-BN2076-BN1953-BN2440-BN2442-BN2441-BN2470-BN2257-BN2295-BN2504-BN2479-BN2503-BN2415-BN1788-BN2065-BN2497-BN2265-BN2435-BN2486-BN2366-BN2206-BN 2473-BN1845-BN2074, BN1875-BN1876-BN1877-BN1888-BN1890-BN1891-BN1954-BN2012-BN2013-BN2061-BN2075-BN2077-BN2140-BN2142-BN1677-BN1905-BN2275-BN2432-BN2291-BN2047-BN2318-BN2114-BN1922-BN1927-BN2313-BN2369-BN2174-BN2266-BN1749-BN2332-BN2165-BN2322-BN2051-BN1870-BN1909-BN2166-BN1894-BN1688-BN1730-BN2400. BN2538-BN2556-BN2094-BN1970-BN2421-BN2278-BN2205-BN2224-BN1574-BN2185-BN1567-BN2543-BN1977-BN2544-BN2545-BN2548-BN2203-BN1681-BN2546-BN2539-BN2412-BN2335-BN2469-BN2120-BN2363-BN2445-BN1908-BN2417-BN1926-BN2407-BN1702-BN2402-BN2300-BN2513-BN1992-BN1747, BN2314-BN2087-BN2336-BN2270-BN2217-BN2423-BN1734-BN1692-BN1983-BN2387-BN2086-BN2052-BN2150-BN2346-BN2214-BN2223-BN2272-BN2498-BN2408.BN2211-BN2210-BN2233-BN2389-BN2216-BN2274-BN1570-BN1666-BN2215-BN1671-BN2055-BN2176-BN2116-BN2420-BN2328-BN2436-BN2333-BN2375-BN2371-BN2113-BN2345-BN2195-BN1880-BN2204-BN1712-BN2317-BN2213-BN2170-BN2043-BN2008-BN2547-BN2449-BN2463-BN2390-BN2542-BN2559-BN2561-BN1562-BN2294-BN2246-BN2307-BN1771-BN2532. BN2425-BN2124-BN2478-BN2496-BN2466-BN2411-BN2398-BN2446-BN2133-BN2199-BN2045-BN1838-BN2584-BN2574-BN2560-BN2541-BN2311-BN2258-BN1627-BN2349-BN2208-BN2568-BN2567-BN2569.BN2428-BN2419-BN2382-BN2326-BN2464-BN2264-BN2298-BN2467-BN2403-BN2378-BN2308-BN2462-BN2373-BN2343-BN2340-BN2198-BN2057-BN2303-BN2243-BN2245-BN2302-BN1971-BN2516-BN2564-BN2433-BN2364-BN2329-BN2316-BN2177-BN2049-BN1881-BN2429-BN2514,BN2502-BN2578-BN2577-BN2367-BN2537-BN2406-BN1882. BN2565-BN2276-BN2395-BN2566-BN2202-BN2554-BN2571-BN2528-BN2536-BN2285-BN2580-BN2558-BN2522-BN2521-BN2523-BN2518.

.

 

 

 

 


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH