danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh

Thông tin về danh mục thuốc và các dịch vụ kỹ thuật được quỹ BHYT chi trả

Thông tin về danh mục thuốc và các dịch vụ kỹ thuật được quỹ BHYT chi trả

Y tế - 09/07/2022 14:43

SKĐS - Danh mục thuốc cũng như danh mục kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT tại nước ta đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu điều trị, tạo điều kiện cho người tham gia BHYT được tiếp cận được các thuốc mới phù hợp với các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế...