Đảng bộ Cục Phòng, chống HIV/AIDS đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

22-12-2021 8:16 PM | Xã hội

SKĐS - Đảng bộ Cục Phòng, chống HIV/AIDS luôn xác định vai trò quan trọng trong lãnh đạo hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị đối với đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng, đồng thời chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị... thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới 100% đảng viên

100% đảng viên trong Đảng bộ Cục Phòng, chống HIV/AIDS được tham gia học tập, quán triệt đầy đủ, phổ biến sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện của các cấp ủy Đảng thông qua các Hội nghị do Đảng ủy cấp trên tổ chức, do Đảng ủy Cục tổ chức hoặc phổ biến tại các buổi sinh hoạt của các Chi bộ như:

- Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế khóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Phòng, chống HIV/AIDS nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng các Chi bộ trực thuộc Cục.

- Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.

- Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

- Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng...

photo-1640177433727

Ban chấp hành Đảng bộ Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

Không ngừng giáo dục tư tưởng, chính trị cho các đảng viên

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy cho biết, việc giáo dục tư tưởng, chính trị cho các đảng viên được thực hiện thường xuyên trong các buổi sinh hoạt hàng tháng của các chi bộ, và trong các buổi họp Đảng ủy mở rộng.

Đảng bộ cũng đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" một cách thiết thực, hiệu quả; tập trung chỉ đạo các Chi bộ tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mạnh dạn đấu tranh ngăn chặn, nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa cụ thể cho từng biểu hiện ở từng chi bộ.

Đảng bộ cũng xác định vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Đảng ủy và từng Chi ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn tới từng Đảng viên thực hiện gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Với vai trò lãnh đạo, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai được thực hiện trong đơn vị, Đảng bộ đã lãnh đạo chặt chẽ triển khai các hoạt động chuyên môn kỹ thuật, dân chủ trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn chuyên môn; phát huy tối đa các ý tưởng sáng tạo, quan điểm, nhận thức của mỗi đảng viên, quần chúng trong đơn vị đảm bảo tính xây dựng và phát triển; đảm bảo phân công nhiệm vụ đúng với năng lực chuyên môn của mỗi cán bộ, không có hiện tượng mất đoàn kết do thiếu dân chủ hoặc không công bằng gây ra.

Đặc biệt có những biện pháp cụ thể nhằm động viên tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên ổn định tư tưởng, an tâm công tác, cùng nhau đoàn kết khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từng đảng viên cũng luôn quán triệt việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ sở đảng, đơn vị trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Mời độc giả xem thêm video:

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19Hà Giang
Ý kiến của bạn