Đảng bộ Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo: Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng

28-12-2020 10:09 AM | Xã hội

SKĐS - Cùng với các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ Y tế, Đảng bộ Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Y tế lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Để hiểu rõ hơn về công tác này, phóng viên Báo SK&ĐS đã có cuộc trò chuyện với TS.BS. Nguyễn Ngô Quang – Bí thư Đảng ủy Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế.

Phóng viên: Thưa TS, xin TS. cho biết một số kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Cục?

TS. BS. Nguyễn Ngô Quang – Bí thư Đảng ủy Cục, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế: Đảng bộ Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (KHCNĐT) là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Y tế, mới được thành lập ngày 27/3/2020 trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo với Chi bộ Trung tâm hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với nước ngoài (tại Quyết định số 154-QĐ/ĐU của Đảng ủy Bộ Y tế). Đảng bộ Cục KHCNĐT có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực y tế và hợp tác chuyên gia, nhân lực y tế với nước ngoài. Tính đến ngày 30/11/2020, Đảng bộ có 04 chi bộ trực thuộc với 29 đảng viên, 04 quần chúng đang thực hiện quy trình kết nạp. Số đảng viên nữ là 14/29 đồng chí, chiếm trên 48% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Cục. Hiện nay, Đảng bộ Cục có 28/29 đảng viên (96%) có trình độ đại học trở lên, trong đó có 24/29 đảng viên (83%) có trình độ thạc sĩ trở lên. 24/29 đảng viên (83%) tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên, trong đó có 12/29 đồng chí (41%) tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị.

Một số kết quả công tác đảng nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục KHCNĐT lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đảng bộ Cục đã ban hành đầy đủ các văn bản theo đúng quy định như Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục, chương trình công tác đảng nhiệm kỳ và hàng năm, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chấp hàng Đảng ủy Cục, ban hành Quy chế phối hợp giữa lãnh đạo Cục và Đảng ủy Cục, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng ủy Cục, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục, chương trình làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục toàn khóa, hàng năm… Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đao nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xác định rõ việc chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đặc biệt quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức ký cam kết với 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đến nay Đảng bộ Cục không có đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định của Đảng…

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục KHCNĐT báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng với Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Bộ Y tếBan Chấp hành Đảng bộ Cục KHCNĐT báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng với Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Bộ Y tế.

Phóng viên: Thưa TS. bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo còn những tồn tại, hạn chế nào trong việc thực hiện các công tác Đảng?

TS. BS. Nguyễn Ngô Quang: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ công tác đảng còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc quán triệt các văn bản, chủ trương của Đảng chủ yếu là phổ biến, quán triệt chung tại các buổi sinh hoạt các chi bộ theo hình thức đọc văn bản và chỉ đạo định hướng, chưa dành thời gian cho nghiên cứu, thảo luận sâu để nắm vững những nội dung mới, quan trọng; Đảng bộ Cục chưa dành đủ thời gian để thảo luận sâu về các định hướng, chủ trương lớn, các chỉ tiêu mang tính chiến lược để lãnh đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Cục…

Để khắc phục những tồn tại này Đảng bộ Cục cũng đã vạch ra một số giải pháp như tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác xây dựng Đảng, tập trung ưu tiên xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy trình làm việc, quy chế phối hợp trong thực hiện công tác Đảng và các nhiệm vụ của Cục; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung…

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn TS.!


Mai Hương (thực hiện)
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH