Hà Nội

Đảng bộ Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

07-12-2021 7:37 PM | Xã hội

SKĐS - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy sức mạnh nội sinh, lan tỏa khí thế mới, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Kế hoạch số 58-KH/BTGTW ngày 27/8/2021; Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban tuyên giáo Trung ương hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; Kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW) trong Đảng bộ Bộ Y tế.

photo-1638875960656

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Những đích cần hướng đến của Đảng bộ Bộ Y tế

Đảng ủy Bộ Y tế đặt ra mục đích là xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ thời gian để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Bộ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, điều kiện của Đảng bộ Bộ Y tế, nhằm thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Bộ Y tế.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và của mỗi tổ chức đảng, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động xây dựng Đảng bộ Bộ Y tế trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Yêu cầu đặt ra đối với mỗi tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản liên quan phải được triển khai thường xuyên, là một nội dung trọng tâm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025); Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025); nghị quyết đại hội của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ Bộ Y tế.

Tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần xác định nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ của mỗi vụ, cục, tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và mỗi đơn vị, đồng thời phải có thời gian cụ thể để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW phải đảm bảo nghiêm túc theo chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy Bộ, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức đảng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Bộ.

Phương châm thực hiện "Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm; cán bộ, đảng viên làm chủ thể; lấy nâng cao đạo đức công vụ vấn đề cốt lõi" để học tập và làm theo Bác.

Đảng bộ Bộ Y tế tíếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác - Ảnh 3.

Phút chia tay xúc động của nhân viên y tế trước lúc lên đường vào miền Nam chống dịch thực hiện theo lời dạy của Bác.

8 nội dung cần thực hiện

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII.

- Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ.

- Thực hiện trách nhiệm nêu gương và đề cao tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Đổi mới công tác tuyên truyền; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cộng đồng quốc tế.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với các nghị quyết về tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW .

Với mỗi nội dung trên Đảng ủy Bộ đều đưa ra phương châm thực hiện, các nội dung cụ thể cần triển khai, cũng như thời gian thực hiện để các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ Y tế thực hiện.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Mai Hương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH