chỉ số PAPI

Bình Dương cải cách hành chính là phục vụ người dân

Bình Dương cải cách hành chính là phục vụ người dân

Xã hội - 18/10/2022 21:27

Tỉnh Bình Dương chủ động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đặt mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.