Chế độ thanh toán chi phí khám chữa bệnh với BHYT 5 năm liên tục cần biết

21-02-2023 11:53 | Tin nóng y tế

SKĐS - Người dân cần nắm được thông tin về chế độ thanh toán chi phí khám chữa bệnh với BHYT 5 năm liên tục, để bảo đảm quyền lợi của mình.

Người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục được hưởng nhiều quyền lợi khi khám, chữa bệnh. Để thực hiện và bảo đảm quyền lợi của mình, người dân cần nắm được thông tin về mức hưởng, chế độ thanh toán chi phí khám chữa bệnh với BHYT 5 năm liên tục.

Về mức hưởng BHYT khi tham gia BHYT 5 năm liên tục, điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định rõ: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Chế độ thanh toán chi phí khám chữa bệnh với BHYT 5 năm liên tục cần biết - Ảnh 1.

Chế độ thanh toán chi phí khám chữa bệnh với BHYT 5 năm liên tục được quy định rõ (Ảnh minh hoạ).

Chế độ thanh toán chi phí khám chữa bệnh với BHYT 5 năm liên tục áp dụng với người tham gia đủ điều kiện được quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở của người bệnh.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 6 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 1/1, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh, kể từ thời điểm người bệnh tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục đến hết ngày 31/12 của năm đó.

Điều kiện được hưởng BHYT 5 năm liên tục

Theo các quy định hiện hành, điều kiện để người bệnh được hưởng BHYT 5 năm liên tục bao gồm:

- Có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên;

- Có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tương ứng với 8.940.000 đồng).

Số tiền cùng chi trả/chi phí đồng chi trả là khoản tiền mà người bệnh có BHYT phải cùng chi trả với cơ quan BHXH theo tỷ lệ % được hưởng của loại thẻ BHYT.

- Đi khám chữa bệnh đúng tuyến.


Ngọc Phương
Ý kiến của bạn