Hà Nội

cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn

Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020: Một số giải pháp chủ yếu

Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020: Một số giải pháp chủ yếu

Thời sự - 02/11/2018 08:47

SKĐS - Ngày 25/8/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020. Chiến lược này đã vạch ra lộ trình của công tác cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn tại Việt Nam đến năm 2020. Dưới đây là một số giải pháp chủ yếu của chiến lược này.