Bộ Y tế thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường đại học Y dược Hải Phòng

06-09-2018 6:05 PM | Tin nóng y tế

SKĐS - Bộ Y tế xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng với mục tiêu tuyển chọn thông qua thi tuyển để bổ nhiệm người giỏi nhất, có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt nhất.

Thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” và ý kiến của Ban Bí thư về việc triển khai thực hiện Đề án của Văn phòng Trung ương Đảng,  Bộ Nội vụ đã hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, qua đó tuyển chọn được người có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo.

Ảnh minh họa

Ngày 2/8/2018, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã thống nhất Nghị quyết tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng với mục tiêu tuyển chọn thông qua thi tuyển để bổ nhiệm người giỏi nhất, có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản  lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt nhất, đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và tập thể Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng giao phó, góp phần thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đề án thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, kế thừa và phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý Nnhà trường; đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như bảo đảm sự ổn định, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đối tượng dự thi: Người dự thi phải bảo đảm có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn và các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (theo quy định tại Quyết định số 4286 /QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Nội dung thi bao gồm:

Thi viết với nội dung thi kiến thức chung về đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Hiệu trưởng và các nội dung liên quan khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Thời gian thi viết là 180 phút. Nguyên tắc lựa chọn là người đạt từ 50/100 điểm trở lên tham gia thi trình bày đề án.

Thi trình bày đề án, nội dung thi trình bày đề án gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh Hiệu trưởng; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển và của những người tham dự. Thời gian trình bày Đề án tối đa 45 phút;  Thời gian trả lời chất vấn từ 60 đến 90 phút. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút. Kết quả thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng chấm đề án.

- Thời gian thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ 11/9/2018 đến 3/10/2018 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

- Thời gian thẩm định hồ sơ: Từ 4/10/2018 đến 10/10/2018.

- Thông báo danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi: Từ 11/10/2018 đến 25/10/2018.

-  Thi viết: 7/11/2018.

-  Trình bày đề án: 8/12/2018.

Địa điểm nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế số 138A, phố Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Việc tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh, đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, để tuyển chọn, bổ nhiệm được người tài, tránh tình trạng cục bộ, khép kín, chủ quan, duy ý chí trong công tác lựa chọn, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nói riêng và của ngành Y tế nói chung.

Các nội dung liên quan đến thi tuyển vị trí Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: www.moh.gov.vn, bao gồm: Đề án thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng theo Quyết định số 5238 /QĐ-BYT  ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế;   Kế hoạch thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng theo Quyết định số 5238 /QĐ-BYT  ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế.


PV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH