Bộ Y tế ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

11-09-2019 11:25 AM | Thời sự

SKĐS - Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Nhằm tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 10 và Công điện số 724 của Thủ tướng Chính phủ đến từng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế; Triển khai các biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế; nâng cao tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ của cán bộ y tế.

Nội dung của kế hoạch: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới, ứng dụng công nghệ quản lý, hoạt động của cơ quan đơn vị; Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; Tăng cường thanh tram kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội, trong giám sát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệpĐón tiếp bệnh nhân đến khám chữa bệnh

Kế hoạch yêu cầu tăng cường  trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, yêu cầu tại Chỉ thị số 10 và Công điện số 724 của Thủ tướng Chính phủ; đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp của Bộ Y tế; Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này, trong đó chú trọng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí trong cơ quan, đơn vị; Thanh tra Bộ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ y tế thực hiện kế hoạch này;Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đẩy mạnh thực hiện đường dây nóng, kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Y tế, phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực triển khai công tác cải cách hành chính trong toàn cơ quan Bộ Y tế; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực công tác; tiếp tục tổ chức tập huấn về quy trắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm để công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối người dân, doanh nghiệp; Rà soát các văn bản quản lý nhất là thủ tục cấp phép, cấp chứng chỉ, hành nghề, đăng ký, công bố chất lượng sản phẩm… để sửa đổi, thay thế bằng các văn bản có quy trình thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính; Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng bộ, Thanh tra bộ rà soát, xây dựng chương trình hành động thực hiện Kế hoạch, quan tâm đến những nội dung cấp kinh phí, cấp phép, cấp chứng chỉ, đăng ký chất lượng, công bố sản phẩm…; tổ chức triển khai đánh giá sự hài lòng của người bệnh, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị và các nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

 

Hiện nay cả nước có 603 TTHC trong lĩnh vực y tế, trong đó có 209 TTHC thực hiện tại Bộ Y tế. Trong năm qua, Bộ Y tế đã duy trì ổn định hoạt động của 51 dịch vụ công trực tuyến (trong đó có 7 dịch vụ mức độ 3 và 44 dịch vụ mức độ 4). 100% các dịch vụ hành chính công của Bộ Y tế đã được cung cấp ở mức độ 2 trở lên. Bộ Y tế đang tiến hành xây dựng hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Y tế.

Năm 2018, thực hiện đánh giá tại 53 bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện thuộc trường đại học và bệnh viện tuyến tỉnh, tỷ lệ hài lòng người bệnh đạt 83,7% (trong đó tuyến trung ương đạt 84,5%, tuyến tỉnh đạt 83,3%, nhóm bệnh viện thuộc trường đại học là 81,5%).


L. Chi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH