Hà Nội

Bộ Y tế - Cục Công nghệ thông tin thông báo mời chào hàng cạnh tranh

30-09-2013 4:02 PM | Tin nóng y tế

Bộ Y tế - Cục Công nghệ thông tin

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế

- Tên gói thầu: Trang thiết bị tin học

- Tên dự án: Mua sắm tài sản và sửa chữa bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước của Cục Công nghệ thông tin

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 đến ngày 07 tháng 10 năm 2013 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Văn phòng Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế
Ngách 135/1, Phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.37368315 (Máy lẻ 11), Fax: 04.37368319

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ 00, ngày 14 tháng 10 năm 2013 tạiVăn phòng Cục Công nghệ thông tin- Bộ Y tế.
Ngách 135/1, Phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.37368315 (Máy lẻ 11), Fax: 04.37368319

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phạm Xuân Viết (đã ký)
 

Bộ Y tế - Cục Công nghệ thông tin

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế

- Tên gói thầu: Trang thiết bị văn phòng

- Tên dự án: Mua sắm tài sản và sửa chữa bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước của Cục Công nghệ thông tin

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 đến ngày 07 tháng 10 năm 2013 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Văn phòng Cục Công nghệ thông tin- Bộ Y tế
Ngách 135/1, Phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.37368315 (Máy lẻ 11), Fax: 04.37368319

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ 00, ngày 14 tháng 10 năm 2013 tạiVăn phòng Cục Công nghệ thông tin- Bộ Y tế.
Ngách 135/1, Phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.37368315 (Máy lẻ 11), Fax: 04.37368319

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phạm Xuân Viết (đã ký)


Bộ Y tế - Cục Công nghệ thông tin

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế

- Tên gói thầu: Sửa chữa phòng làm việc, điều hòa, mạng LAN

- Tên dự án: Mua sắm tài sản và sửa chữa bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước của Cục Công nghệ thông tin

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 đến ngày 07 tháng 10 năm 2013 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Văn phòng Cục Công nghệ thông tin- Bộ Y tế
Ngách 135/1, Phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.37368315 (Máy lẻ 11), Fax: 04.37368319

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ 00, ngày 14 tháng 10 năm 2013 tại Văn phòng Cục Công nghệ thông tin- Bộ Y tế.
Ngách 135/1, Phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.37368315 (Máy lẻ 11), Fax: 04.37368319

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phạm Xuân Viết (đã ký)


Bộ Y tế - Cục Công nghệ thông tin

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế

- Tên gói thầu: Sửa chữa ô tô

- Tên dự án: Mua sắm tài sản và sửa chữa bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước của Cục Công nghệ thông tin

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 đến ngày 07 tháng 10 năm 2013 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Văn phòng Cục Công nghệ thông tin- Bộ Y tế
Ngách 135/1, Phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.37368315 (Máy lẻ 11), Fax: 04.37368319

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ 00, ngày 14 tháng 10 năm 2013 tại Văn phòng Cục Công nghệ thông tin- Bộ Y tế.
Ngách 135/1, Phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.37368315 (Máy lẻ 11), Fax: 04.37368319

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phạm Xuân Viết (đã ký)


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn