Bộ Nội vụ: Kiểm tra công tác cán bộ để chủ động ngăn ngừa chạy chức, chạy quyền

30-06-2019 2:59 PM | Xã hội

SKĐS - Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác cán bộ năm 2019, nhằm kịp thời phát hiện, đề xuất nêu gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể, cá nhân; đánh giá đúng công tác cán bộ. Đồng thời, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh, chính xác các vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định. Góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền.

Theo đó, việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, đề xuất nêu gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể, cá nhân; đánh giá đúng công tác cán bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh, chính xác các vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định; đồng thời góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

Việc kiểm tra sẽ được thực hiện tại Ban Tôn giáo Chính phủ, Tạp chí Tổ chức nhà nước trong Quý III và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong Quý IV/2019.

Về nguyên tắc thực hiện, theo Kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 của Bộ Nội vụ, khi phát hiện tổ chức, cá nhân có vi phạm trong công tác cán bộ phải tiến hành kiểm tra, kểt luận và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời.

Tăng cường thanh tra công tác cán bộ. Ảnh minh họa.

Cùng với đó, phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nội dung kiểm tra bao gồm công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức; công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động; công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác bổ nhiệm; công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức

Trong đó, với công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức, nội dung kiểm tra bao gồm việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và tổ chức thi tuyển, xét tuyển để tuyển dụng cán bộ; việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm và thẩm quyền trong công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức; việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nội dung kiểm tra có việc thực hiện nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền bổ nhiệm; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm; trình tự, thủ tục bổ nhiệm.

Về công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức, trong số các nội dung kiểm tra có việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; việc theo dõi, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức khi điều động, luân chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sau điều động, luân chuyển…


Nguyễn Lam
Ý kiến của bạn