asen

Giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm

Giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm

Mỹ phẩm - 12/04/2020 17:03

SKĐS - Theo phụ lục số 06-MP, ban hành kèm theo Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, có 3 kim loại nặng bị giới hạn trong mỹ phẩm là chì, thủy ngân, asen.