Hà Nội

8 nội dung học tập, làm theo Bác của Đảng bộ Bộ Y tế

09-12-2021 7:39 AM | Xã hội

SKĐS - Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bộ Y tế đã đề ra 8 nội dung cụ thể để các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII

Phương châm thực hiện:"Nghiêm túc, cụ thể, phù hợp với từng chi bộ và từng đối tượng cán bộ, đảng viên".

Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW; Chỉ thị số 27/CT-TTg; Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ, của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.

Qua đó phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Các đảng ủy, chi ủy chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng năm; bám sát hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ và Ban cán sự Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ, của mỗi Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

8 nội dung học tập, làm theo Bác của Đảng bộ Bộ Y tế - Ảnh 1.

Cán bộ y tế xuyên đêm truy vết, xét nghiệm COVID-19.

2. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị

Phương châm thực hiện: "Kết hợp chặt chẽ, linh hoạt", "Học đi đôi với làm theo", "Làm theo cụ thể, thiết thực".

Các Đảng bộ, chi bộ phối hợp với lãnh đạo đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác hằng năm. 

Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng phải đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cán bộ, đảng viên; qua đó nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm năng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng của của mỗi đơn vị; với phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế, của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy vai trò, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Y tế cũng như thu hút được sự tham gia, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ nhằm sớm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh COVID - 19.

Từng chi bộ, từng đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, phải xây dựng kế hoạch học tập và làm theo với những việc làm và hành động cụ thể. 

Hằng năm, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và báo cáo kết quả với cấp trên trực tiếp.

 Mỗi cán bộ, đảng viên tiến hành đánh giá vào dịp sơ kết 6 tháng và kiểm điểm tổng kết cuối năm. 

Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên.

8 nội dung học tập, làm theo Bác của Đảng bộ Bộ Y tế - Ảnh 3.

Cán bộ y tế xả thân chăm sóc người bệnh COVID-19.

3. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ

Với phương châm: "Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp thực tiễn, lấy đảng viên làm chủ thể"

Tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với điều kiện của tổ chức đảng, của đơn vị và yêu cầu về đổi mới thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, các đảng ủy, chi ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định trong nội bộ, các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; 

Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu.

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ cũng đề ra 5 nội dung sau:

  •  Thực hiện trách nhiệm nêu gương và đề cao tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên;
  • Đổi mới công tác tuyên truyền; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
  • Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cộng đồng quốc tế;
  • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với các nghị quyết về tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương;
  •  Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW. 

Xem thêm video đang được quan tâm:

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hải Long
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH