1000 ngày đầu đời

Bộ Y tế hướng dẫn triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời

Bộ Y tế hướng dẫn triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời

Dinh dưỡng - 29/07/2023 14:18

SKĐS - Bộ Y tế sẽ triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời tại 51 tỉnh, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.