3 hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan đến vắc xin COVID-19 đã được ký kết