Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII:

Xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

Ngày 21/6, sau một tháng làm việc khẩn trương, hiệu quả, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã bế mạc. Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, với trọng trách trước nhân dân, các đại biểu Quốc hội đã làm việc tích cực, thể hiện tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ khó khăn, phát triển đất nước…

- Thông qua nhiều dự án luật

- Giám sát tối cao nhiều lĩnh vực quan trọng

Ngày 21/6, sau một tháng làm việc khẩn trương, hiệu quả, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã bế mạc. Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, với trọng trách trước nhân dân, các đại biểu Quốc hội đã làm việc tích cực, thể hiện tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ khó khăn, phát triển đất nước…

Xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Trong một tháng làm việc, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội đã cho ý kiến hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đây là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn dân, trong nước và nước ngoài...

Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua nhiều dự án luật quan trọng. Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2013 của Quốc hội và cho ý kiến về nhiều dự án luật khác.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Quốc hội dùng quyền giám sát tối cao của mình đối với vấn đề nhân sự. Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Việc lấy phiếu tín nhiệm thể hiện sự đổi mới quan trọng trong đời sống chính trị đất nước nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật, đề cao quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện quyền giám sát của Quốc hội đối với những cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Do đây là công việc hết sức quan trọng, lại là lần đầu tiên trong lịch sử nên Quốc hội đã tiến hành với tinh thần hết sức nghiêm túc, thận trọng, khách quan trên cơ sở nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ thông tin, tuân thủ quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014. Theo đó, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung như: Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; xem xét Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội; tiến hành chất vấn một số thành viên Chính phủ, trưởng ngành về hoạt động chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách; giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn  2005 - 2012.

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; các báo cáo công tác của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội; xem xét Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội; tiến hành chất vấn một số thành viên Chính phủ, trưởng ngành về hoạt động chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách; giám sát chuyên đề Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

Căn cứ vào chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của mình và tổ chức hoạt động giải trình tại Hội đồng, Ủy ban; các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

Xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước 2Toàn cảnh phiên bế mạc.

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội; hướng dẫn các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát, tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát tại kỳ họp cuối năm của Quốc hội; chỉ đạo kiện toàn bộ máy tham mưu giúp việc và các điều kiện đảm bảo, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ để hoạt động giám sát được tiến hành một cách thuận lợi, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

TS - CT


Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT