,bảo hiểm y tế,sơ thẩm

Đến năm 2030 đảm bảo trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế

SKĐS - Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

ĐỌC NHIỀU NHẤT