hiến tạng,suy tạng,ghép thận,BV Chợ Rẫy,BV Thống Nhất,BV Nhi đồng 2

Hy vọng mới mở rộng kỹ thuật ghép thận cho trẻ em từ người cho chết não

SKĐS - Mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép thận nhân đạo trở thành hy vọng mở rộng kỹ thuật ghép thận cho trẻ em từ người cho chết não. Đồng thời mạng lưới điều phối liên viện sẽ là vũ khí tự nhiên chống lại mua bán tạng bất hợp pháp.

ĐỌC NHIỀU NHẤT