Kết quả thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế

6 giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam

Những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ về y tế đã khẳng định sự nỗ lực không ngừng của ngành y tế Việt Nam.

Những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ về y tế đã khẳng định sự nỗ lực không ngừng của ngành y tế Việt Nam. Để tiếp tục chặng đường thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ, góp phần nâng cao công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế sẽ tiếp tục triển khai 6 giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ; lồng ghép các nội dung thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về y tế vào các chỉ tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

6 giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam 1
 Sinh viên ĐH Y Hà Nội học tập tại BV Bạch Mai. Ảnh: TM

Thứ hai, tăng cường huy động các nguồn tài chính để thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ về y tế. Theo đó, tiếp tục tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước trung ương và địa phương, tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ về y tế.

Thứ ba, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, y tế miền núi, vùng sâu, vùng xa; tiếp tục củng cố và đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt ở miền núi, vùng sâu vùng xa, thực hiện các giải pháp hướng đến “Bao phủ dịch vụ y tế toàn dân”, qua đó, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng cho nhân dân vùng nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng khó khăn.

Thứ tư, tiếp tục triển khai tốt các giải pháp chuyên môn kỹ thuật đối với từng Mục tiêu thiên niên kỷ về y tế.

Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế, tăng cường vận động và sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ nước ngoài cho đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế; đẩy mạnh hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật, đào tạo chất lượng cao và hợp tác trao đổi chuyên gia, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển y tế chuyên sâu; tiếp tục huy động sự hỗ trợ và hợp tác về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế để hỗ trợ Việt Nam đạt và duy trì các Mục tiêu thiên niên kỷ về y tế.

Thứ sáu, tăng cường phối hợp liên ngành, tăng cường sự tham gia của các đoàn thể, quần chúng và người dân vào thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ về y tế; tăng cường chỉ đạo phối hợp các ban ngành đoàn thể tham gia vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức và hành vi về phòng bệnh...

Có thể nói, trải qua hơn 4/5 chặng đường thực hiện các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ, Việt Nam đã và đang không ngừng nỗ lực, phấn đấu để thực hiện đạt hiệu quả cao các mục tiêu. Với sự chung tay của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của toàn ngành y tế, việc thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được những thành công, hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra.       
 
Minh Châu (Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng - Bộ Y tế)
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT