Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
duongdaynongyte@gmail.com
19009095

Cập nhật 19:25 ngày 19/01/2011

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công

Ngày 19 tháng 1, 2011 | 19:25

* 100% đại biểu nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng.
* Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
* Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí.
* Đại hội đã nhận được 176 điện mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

* 100% đại biểu nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng.

* Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu  làm Tổng Bí thư  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

* Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí.

* Đại hội đã nhận được 176 điện mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Sáng ngày 19/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và làm lễ bế mạc.

 Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư khóa XI phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Trong quá trình diễn ra Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện rất quan trọng như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2011 - 2015 và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Tại phiên bế mạc Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang đã báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Ngay sau đó, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên, Ban Bí thư gồm 4 ủy viên, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XI.

 Đồng chí Nông Đức Mạnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư khóa XI.

Sau khi công bố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tặng hoa và chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tạo nên sức mạnh cổ vũ to lớn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu vì mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức Đảng cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở ngoài nước, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi họp báo thông báo một số kết quả của Đại hội và trả lời các câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế.

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí: Ðồng chí Trương Tấn Sang; Ðồng chí Phùng Quang Thanh; Ðồng chí Nguyễn Tấn Dũng; Ðồng chí Nguyễn Sinh Hùng; Ðồng chí Lê Hồng Anh; Ðồng chí Lê Thanh Hải; Ðồng chí Tô Huy Rứa; Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng; Ðồng chí Phạm Quang Nghị; Ðồng chí Trần Ðại Quang; Ðồng chí Tòng Thị Phóng; Ðồng chí Ngô Văn Dụ; Ðồng chí Ðinh Thế Huynh; Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc.

Ban Bí thư gồm 4 đồng chí: Ðồng chí Ngô Xuân Lịch; Ðồng chí Trương Hoà Bình; Ðồng chí Hà Thị Khiết; Ðồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí do đồng chí Ngô Văn Dụ làm Chủ nhiệm.

(Nguồn Website Đại hội XI)

  Nhóm PV TSCT

Chia sẻ: Email Print 0Bình luận »

Gửi bình luận của bạn

Các thắc mắc của bạn đọc về sức khỏe sẽ được giải đáp tại chuyên mục Phòng mạch online, mời các bạn đón đọc.
Tổng biên tập: TTƯT.BS.Trần Sĩ Tuấn