biên chế,quy định,tổ chức

Thử thí điểm,...?

SKĐS - Làm việc với đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật và cải cách tổ chức bộ máy, ông Lê Anh - Chủ tịch quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng cho rằng, chỉ cần cho ông tuyển 5 người cũng làm hết việc của 25 người, “Với điều kiện để tôi chỉ huy công việc.