Phi thương bất phú

SKĐS - Từ xa xưa các cụ đã nói “Phi thương bất phú” và cụ Lương Văn Can đã liên hệ rộng ra: “Việc buôn bán thịnh suy có quan hệ đến quốc dân thịnh suy”…

CHUYÊN ĐỀ :

Cẩm nang phụ khoa