hiến tặng mô tạng,hiến ghép tạng,chết não,hiến mô tạng,hiến tạng

Vấn đề hiến-ghép tạng: Làm thế nào để tăng tỷ lệ người hiến tặng mô tạng?

SKĐS - Nhiều nước trên thế giới quy định, nếu đến tuổi thành niên (18 tuổi) đủ điều kiện hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não, nếu không đăng ký từ chối hiến thì mặc nhiên được chấp nhận là tình nguyện hiến tặng sau khi chết, chết não.

ĐỌC NHIỀU NHẤT