nghị quyết đảng,hội nghị,tổng kết công tác đảng

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

SKĐS - Những nhiệm vụ cơ bản và cụ thể của Đảng uỷ Bộ Y tế trong năm 2018 là quyết tâm triển khai mạnh mẽ các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII, trong đó đặc biệt chú trọng tới Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết số 21-NQ/TW về “công tác dân số trong tình hình mới” các đồng chí đảng viên cần tiên phong gương mẫu học tập, quán triệt và triển khai quyết liệt nhằm sớm đưa các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII vào thực tiễn cuộc sống

ĐỌC NHIỀU NHẤT